Школска библиотека

 

Библиотека је установа која прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење књиге, периодику и други библиотечки материјал.

Библиотека ОШ „Бранко Радичевић“ се од 2010. године налази на новом, адаптираном месту у школи. Уређење школске библиотеке и естетски изглед највише допринсе да се читалац осети добродошлим и повећава жељу ученика и наставника да проводе своје време у библиотеци.

Библиотечку грађу наше библиотеке користе ученици, наставници и други корисници у циљу унапређивања васпитно-образованог процеса, учења, стручног усавршавања и јавне и културне делатности.

Фонд се плански попуњава у складу са наставним планом и програмом. У планирању набавке учествују библиотекар, наставници, стручни сарадници, органи установе и ђачки парламент.

Састоји се из два дела: ученичког и наставничког.

 

Библиотечки фонд за ученике основне школе састоји се од:

–           школске лектире, у програму матерњег језика;

–           дела из програма осталих предмета;

–           сликовница, домаћих и иностраних;

–           популарно-научне литературе везане са свим предметима који се изучавају у школи и литературе за                   слободно читање;

–           уџбеника и приручника за све предмете и активности;

–           референсне збирке (енциклопедије, лексикони, речници, биографије, правописи, атласи);

–           дечијих и омладинских листова и часописа;

–           аудио-визуелног материјала.

 

У ученичком фонду имамо и један број књига на страним језицима који се уче у школи.

 

Библиотечки фонд за наставнике основне школе састоји се из:

–           дидактичко-методичке литературе за све предмете и активности;

–           педагошко-психолошке литературе;

–           приручне литературе за све предмете и активности (речници, лексикони, енциклопедије, студије,                           критике, монографије и др.);

–           дела из програма осталих предмета;

–           уџбеника и приручника за све предмете и разреде;

–           збирки задатака и тестова за разне предмете;

–           стручних листова и часописа;

–           педагошке документације.

 

Обим фонда школске библиотеке ОШ „Бранко Радичевић“ износи преко 5000 монографских публикација.

Књижни фонд је смештен комбиновано, већи део по стручним УДК групама, а мањи део по интерном распореду, а све у циљу што боље функционалности и једноставнијег претраживања. Наслови лектире су смештени по разредима, часописи и сликовнице су смештени на ниским полицама тако да корисници могу лако да их узму и прегледају.

На коришћење библиотечке грађе највише утиче библиотекар – он је информатор и педагог. Стручним компетенцијама утиче на максимално развијање креативности ученика, истраживачког и стваралачког духа. Ученицима обезбеђује потребну лектиру, проналази различите информације, организује разне активности са њима везане за библиотеку и читање, истражује њихова читалачка интересовања, подстиче ученике да у библиотеци стварају атмосферу сарадње, разумевања и међусобног уважавања.

У циљу побољшања искоришћености библиотечке грађе и оспособљавања ученика за самосталан рад, библиотекар усмерава и упознаје ученике са доступном литературом, у индивидуалном или групном раду, упознаје их са укупним библиотечким фондом, распоредом књига, правилним коришћењем енциклопедија, лексикона, речника.

Радно време библиотеке је уторком и четвртком од 8:00 – 13:00 часова.