СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

Вести, Тимови школе

Задаци чланова Тима за заштиту деце-ученика од насиља су да:

 • учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
 • информишу и пруже основну обуку за све запослене у установи са циљем стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања деце-ученика;
 • организују упознавање деце-ученика, родитеља-старатеља и локалне заједнице са Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и Посебним протоколом;
  координирају израду и реализацију програма заштите деце-ученика од насиља (превентивне и интервентне активности);
 • организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност деце-ученика;
  сарађују са релевантним установама;
 • припремају план наступа установе пред јавношђу и медијима;
 • организују евидентирање појаве насиља;
 • прикупљају документацију;
 • извештавају стручна тела и органе управљања

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

КОМИСИЈА ЗА УЧЕНИЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

КОМИСИЈА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

КОМИСИЈА ЗА ЕКОЛОГИЈУ И ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ

КОМИСИЈА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ